Wednesday, 1 June 2016

Kertas Kajian dan Penyelidikan

1. PROGRAM DAKWAH TERHADAP GOLONGAN LGBT

2. PROFIL ‘GENERIC STUDENT ATTRIBUTE’ (GSA) PELAJAR DKM6 DAN DAM6 POLITEKNIK BANTING SELANGOR (PBS) SESI JUN 2015

3. PENDIDIKAN TAHFIZ AL-QURAN: KEUNIKAN SISTEM TURKI UTHMANI DI MALAYSIA

4. ANALISIS KORELASI ANTARA ELEMEN AMALAN SYURA DENGAN PENINGKATAN KOMITMEN KERJA GURU SEBAGAI WADAH KEPIMPINAN ORGANISASI PENDIDIKAN YANG MAPAN

5. KEBERKESANAN DAN KERTERLIBATAN IBUBAPA DALAM PROGRAM AMALI SOLAT DI SEKOLAH AGAMA ZON ENDAU, MERSING

6. ANALISIS KEPERLUAN DAN KERELEVANAN FIQH JIHAD DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

7. PELAKSANAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PENDIDIKAN ISLAM MEMBENTUK PENGHAYATAN AKIDAH DI KALANGAN PELAJAR DI NEGERI PERAK

8. METHOD APPROACH IN ISLAMIC EDUCATION TOWARD GLOBALIZATION :

STUDY THOUGHT OF AL-HABIB ABDULLAH BIN ALAWI AL-HADAD

9. PERANAN IBU BAPA DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI ISLAM KEPADA ANAK REMAJA BERMASALAH PEMBELAJARAN

10. PENGGUNAAN ROTAN OLEH IBU BAPA SEBAGAI KAEDAH MENDIDIK KANAK-KANAK MENURUT ISLAM

11. PENILAIAN KENDIRI ASAS GPI BERKUALITI

12. PERSEPSI PELAJAR SENI MUSHAF TERHADAP KELAKUAN TIDAK BERETIKA: KAJIAN DI KOLEJ RESTU

13. KONTEKS PIAGAM MADINAH DALAM ISU DISKRIMINASI DI SEKOLAH

14. STRATEGI PEMBELAJARAN TUTORIAL DALAM PEMBANGUNAN APLIKASI PEMUJUKAN MULTIMEDIA BAGI MENINGKATKAN PENGETAHUAN MURID
TERHADAP PENGURUSAN JENAZAH

15. EKOLOGI SPIRITUAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM: SATU PENGENALAN KONSEP

16. PEMBINAAN MODEL PENGAJIAN TAHFIZ DI MALAYSIA

17. PENGGUNAAN APLIKASI YOUTUBE DALAM KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB PELAJAR

18. PENGARUH PERSEKITARAN SOSIAL TERHADAP PENGHAYATAN ISLAM PELAJAR SEMESTER SATU SESI JUN 2015 POLITEKNIK MUKAH SARAWAK

19. RELASI ISLAM DAN NASIONALISME DI INDONESIA DALAM ERA GLOBAL: PERSPEKTIF SANTRI PESANTREN SURYA BUANA DI MALANG

20. TINJAUAN KURSUS TERAS DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU: KEARAH PEMANTAPAN KANDUNGAN KURSUS TERAS PENDIDIKAN ISLAM

21. ANALISIS BIDANG DAN METOD PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN
PENDIDIKAN ISLAM DALAM KALANGAN GURU PELATIH DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU

22. PENGGUNAAN GOOGLE TRANSLATE DALAM AKTIVITI TERJEMAHAN KATA ARAB

23. FAKTOR JANTINA DALAM PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

24. PELAKSANAAN PENGAJARAN KURSUS TADABBUR AL- QURAN: SATU KAJIAN DI PUSAT PENGAJIAN TERAS, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

25. PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH KEPADA PELAJAR DIPLOMA SEMESTER SATU: SATU KAJIAN DI PUSAT PENGAJIAN TERAS, KUIS

26. PROFIL ‘GENERIC STUDENT ATTRIBUTE’ (GSA) PELAJAR SEMESTER 1 POLITEKNIK BANTING SELANGOR (PBS) SESI DISEMBER 2015

27. ISLAM DALAM MINDA PELAJAR PASCASISWAZAH MELAYU MUSLIM:SATU TINJAUAN AWAL

28. ISLAMISASI BAHASA MELAYU DALAM MENDEPANI SEKULARISASI: MENCADANGKAN PENGGUBALAN KAMUS BAHASA MELAYU ISLAMIK

29. STRATEGI PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

30. STRATEGI PENERAPAN ILMU KEPADA KELUARGA DALAM DUNIA TANPA SEMPADAN

31. GURU PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI MUADDIB: ANALISIS MODEL AKHLAK SARJANA ISLAM

32. KAEDAH PEMBELAJARAN SERENTAK DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN KELANCARAN BACAAN, FASOHAH DAN HUKUM TAJWID MURID SEKOLAH RENDAH

33. PENGHAYATAN ASMAUL HUSNA DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSI DAN SPIRITUAL GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KE ARAH PEMBANGUNAN PROFESIONALISME DIRI

34. PENGARUH JILBOOBS DALAM KALANGAN MAHASISWA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT)

35. ELEMEN DAKWAH UNTUK MENCERDASKAN ROHANI MURID

36. TINJAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH-SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DAERAH KOTA SETAR

37. KEPERCAYAAN TERHADAP TUJUAN BERAGAMA DALAM KALANGAN PELAJAR UITM

38. STAIL PENGAJARAN DALAM KALANGAN PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY ACEH

39. PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ISLAM BERSUMBERKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH DAN REALITI KEGURUAN MASA KINI

40. AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH: SATU ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

41. KATA KERJA DI DALAM BUKU-BUKU TEKS BAHASA ARAB SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PENYELESAIAN

42. MOTIVASI PELAJAR TERHADAP KURSUS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS): SATU ANALISIS KEPERLUAN

43. IMPAK POSITIF KESUKARELAWANAN DALAM KALANGAN BELIA ISLAM DI KUALA LUMPUR

44. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM GURU KELAS AL-QURAN DAN FARDU AIN (KAFA)

45. PROFIL ‘GENERIC STUDENT ATTRIBUTE’ (GSA) PELAJAR SEMESTER SATU POLITEKNIK BANTING SELANGOR (PBS) SESI JUN 2015

46. PEMBANGUNAN APLIKASI M-PEMBELAJARAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN ISLAM

47. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI: PERLAKSANAAN PENGAJARAN IBADAH DALAM PENDIDIKAN ISLAM

48. INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KURSUS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
DI UNIVERSITI MALAYA

49. PENGGUNAAN PERISIAN QUIZLET.COM DALAM PEMBELAJARAN KOSA KATA BAHASA ARAB

50. KEPENTINGAN EFIKASI KENDIRI DAN KONSEP KENDIRI KEPADA GURU PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI MURABBI

51. FUNGSI KOMITMEN SEBAGAI MEDIATOR BAGI HUBUNGAN BIAH SEKOLAH TERHADAP PRESTASI GURU PENDIDIKAN ISLAM

52. APLIKASI TEKNIK NGT (NOMINAL GROUP TECHNIQUE - TEKNIK KUMPULAN NOMINAL) DALAM PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM

53. KATA PINJAMAN ARAB SEBAGAI STRATEGI MENEKA MAKNA KATA AL-QURAN

54. KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN PENGINTERASIAN ILMU DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

55. PUNCA PERMASALAHAN HISTERIA DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH: SUATU ANALISIS MENURUT AL-QURAN

56. تقويم كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة

57. PERANAN PELAJAR DALAM MENINGKATKAN PROSES PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERASASKAN PENDEKATAN M-LEARNING: PANDANGAN PAKAR

58. SOROTAN LITERATUR TERHADAP FAKTOR PENDORONG PENGAPLIKASIAN TAKHRIJ AL-HADITH DALAM PENULISAN ILMIAH

59. KEMAHIRAN ILMU DHABTUL QURAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QURAN

60. CABARAN DALAM MEREALISASIKAN PROGRAM PENGAJIAN TAKMIR DI MASJID-
MASJID DAERAH SEPANG

61. PROSIDING PENUH ISPEN-i 2016

62. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 2015 (ICIESE2015)

63. PROSIDING PERSIDANGAN KEBANGSAAN BAHASA ARAB 2015

64. PROSIDING SEMINAR KEBANGSAAN PENYELIDIKAN j-QAF  2013


No comments:

Post a Comment